Joukkue

Ahola Aarne
Anttiroiko Artturi
Haukilehto Konsta
Hauta Veli-Matti
Kaarakainen Jussi
Kallio Jussi
Kallio Matti
Kallioniemi Ilkka
Keskinen Niilo
Keto Jaakko
Koivuniemi Timo
Maijala Toivo
Martin Viljami
Mikkilä Aleksi
Niemistö Emil
Pihlajamaa Onni
Pohtola Elias
Rantala Pasi
Sillanpää Santeri

Toimihenkilöt